دانلود سوالات استخدامی مسئول خدمات مالی دستگاه های اجرائی کشور

سوالات عمومی و تخصصی دستگاه های اجرایی کشور شغل: مسئول خدمات مالی ویژه آزمون استخدامی سال 97 با توجه به مواد آزمون شغل مسئول خدمات مالی در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دستگاه های…

دانلود سوالات استخدامی امور مالی دستگاه های اجرایی کشور

سوالات عمومی و تخصصی خوشه امور مالی ویژه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور محتوای بسته: سوالات عمومی: 550 سوال ادبیات فارسی به همراه جواب 330 سوال زبان انگلیسی به همراه جواب 550 سوال ریاضی و آمار مقدماتی به…

دانلود سوالات حسابداری ویژه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

سوالات تخصصی حسابداری ویژه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال 97 محتوای بسته شامل: 325 سوال اصول حسابداری همراه با پاسخنامه 190 سوال حسابداری مالی همراه با پاسخنامه 180 سوال اقتصاد خرد و کلان همراه با پاسخنامه 227 سوال بودجه همراه با پاسخنامه 110 سوال حسابرسی همراه با پاسخنامه 110 سوال حسابداری…

دانلود سوالات استخدامی متصدی امور اداری-مالی

سوالات عمومی و تخصصی متصدی امور اداری-مالی ویژه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور سال 97 محتوای بسته شامل: سوالات عمومی: 390 سوال فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه) همراه با پاسخنامه 350 سوال ریاضی و آمار مقدماتی همراه با پاسخنامه…

دانلود سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش

سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش ویژه آمادگی در آزمون سال 97 محتوای این بسته شامل: 300 سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه 330 سوال زبان انگلیسی عمومی همراه با پاسخنامه 350 سوال ریاضی و آمار مقدماتی همراه با پاسخنامه…

دانلود سوالات استخدامی کارشناس حقوقی، متصدی امور بانکی-حقوقی، متصدی امور ادارای-حقوقی

دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی دستگاه های اجرایی کشور ویژه شغل های کارشناس حقوقی، متصدی امور بانکی-حقوقی، متصدی امور ادارای-حقوقی ویژه آزمون سال 97 مححتوای این بسته شامل: 390 سوال فنّاوری اطلاعات…