دانلود سوالات استخدامی کارشناس تحلیل گر و برنامه نویس سیستم

سوالات عمومی و تخصصی دستگاه های اجرایی شغل های برنامه نویس سیستم، کارشناس تحلیلگر سیستم، کارشناس فناوری اطلاعات محتوای این بسته شامل: عمومی: 300 سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه 330 سوال زبان…

دانلود سوالات کارشناس تحلیل گر سیستم ویژه آزمون دستگاه های اجرایی کشور

سوالات عمومی و تخصصی کارشناس تحلیلگر سیستم ویژه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال 1400 مواد آزمون عمومی: 390 سوال فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه) همراه با پاسخنامه 350 سوال ریاضی و آمار مقدماتی همراه با پاسخنامه 300 سوال زبان و…

دانلود سوالات استخدامی متصدی امور بانکی-فناوری اطلاعات-نرم افزار

سوالات عمومی و تخصصی متصدی امور بانکی-فناوری اطلاعات-نرم افزار ویژه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال 1400 محتوای این بسته شامل: سوالات عمومی: 390 سوال فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه) همراه با پاسخنامه 350 سوال ریاضی و…