دانلود سوالات استخدامی مسئول خدمات مالی دستگاه های اجرائی کشور

سوالات عمومی و تخصصی دستگاه های اجرایی کشور شغل: مسئول خدمات مالی ویژه آزمون استخدامی سال 99 با توجه به مواد آزمون شغل مسئول خدمات مالی در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دستگاه های…

دانلود سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی کشور ویژه آزمون سال 99

دانلود سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی کشور ویژه آزمون سال 99 سوالات عمومی و تخصصی متصدی امور بانکی سوالات متصدی امور بانکی-فناوری اطلاعات-نرم افزار سوالات عمومی و تخصصی بانکدار سوالات…

دانلود سوالات استخدامی امور مالی دستگاه های اجرایی کشور

سوالات عمومی و تخصصی خوشه امور مالی ویژه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور محتوای بسته: سوالات عمومی: 550 سوال ادبیات فارسی به همراه جواب 330 سوال زبان انگلیسی به همراه جواب 550 سوال ریاضی و آمار مقدماتی به…

دانلود سوالات استخدامی متصدی امور اداری-مالی

سوالات عمومی و تخصصی متصدی امور اداری-مالی ویژه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور سال 99 محتوای بسته شامل: سوالات عمومی: 390 سوال فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه) همراه با پاسخنامه 350 سوال ریاضی و آمار مقدماتی همراه…

دانلود سوالات استخدامی کارشناس حقوقی، متصدی امور بانکی-حقوقی، متصدی امور ادارای-حقوقی

دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی دستگاه های اجرایی کشور ویژه شغل های کارشناس حقوقی، متصدی امور بانکی-حقوقی، متصدی امور ادارای-حقوقی ویژه آزمون سال 99 مححتوای این بسته شامل: 390 سوال فنّاوری اطلاعات…

دانلود سوالات استخدامی متصدی امور بانکی – فناوری اطلاعات – سخت افزار

سوالات عمومی و تخصصی متصدی امور بانکی - فناوری اطلاعات - سخت افزار ویژه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال 99 محتوای این بسته شامل: مواد آزمون عمومی: 390 سوال فنّاوری اطلاعات…

دانلود سوالات استخدامی برنامه نویس سیستم

سوالات عمومی و تخصصی استخدامی برنامه نویس سیستم ویژه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سوالات عمومی: 390 سوال فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه) همراه با پاسخنامه 350 سوال ریاضی و آمار مقدماتی همراه با پاسخنامه 300 سوال زبان و ادبیات فارسی همراه…